O nama

Oprema i tehnološka naprednost u kombinaciji sa stručnosti i fleksibilnosti nas izdvaja od ostalih geodetskih ureda, te Vas pozivamo da nas slobodno kontaktirate za savjet vezan za bilo kakve geodetske usluge bez ikakvih obaveza. Tu smo da Vam pomognemo.

Društvo Geolevel d.o.o. osnovano je 2016. godine sa sjedištem u Zagrebu, registrirano za obavljanje usluga iz područja geodezije i geoinformatike. Djelatnici društva imaju višegodišnje iskustvo i sva potrebna ovlaštenja za obavljanje geodetskih poslova.


Naš cilj je da uz stručnost i najmoderniju tehnologiju pokažemo maksimalnu kvalitetu, brzinu i fleksibilnost u rješavanju vaših problema oko nekretnina. Geolevel usko surađuje sa renomiranim odvjetničkim i arhitektonskim društvom, tako da Vam za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa ili projektantskih usluga uvijek možemo ponuditi kompletnu uslugu.

Naše usluge

U svakodnevnim poslovima koristimo isključivo opremu najrenomiranijih proizvođača. Budući da je naš cilj pružati Vam brzu i kvalitetnu uslugu kod izbora opreme nema nikakvih kompromisa.

Geodetsko praćenje gradnje

Geodetsko praćenje gradnje podrazumijeva sva iskolčenja potrebna za izvođenje građevinskih radova na nekoj građevini, kontrolu izvedenih građevinskih radova, obračune količina izvedenih radova, te na kraju izradu elaborata izvedenog stanja.

Geodetski elaborat infrastrukture

U katastru infrastrukture vode se podaci o vodovima i pripadajućim objektima elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture. Geodetski elaborat infrastrukture izrađuje se kao tehnička osnova za vođenje katastra infrastrukture.

Podloga za projektiranje

Podloge za projektiranje su geodetske situacije terena kojima se u položajnom i visinskom smislu prikazuju svi objekti na terenu. Obično se na njih preklapa ili uklapa katastarski plan i digitalna ortofoto karta.

Podloga za građevine i zahvate

Podloga za građevine i zahvate u prostoru izrađuje se za građevine i zahvate u prostoru za koje nije potrebno formirati građevinsku česticu kao što su: cjevovodi i kabeli različitih namjena, žičare i slične građevine, dalekovodi i vjetroparkovi, vojne građevine, te golf igrališta, kampovi, luke i slične građevine za koje se u građevinskoj dozvoli određuje obuhvat zahvata u prostoru.

Praćenje pomaka i deformacija

Pomak je prostorna promjena položaja pojedine točke na objektu ili tlu. Uslijed pomaka može, ali i ne mora doći do deformacija, tj. promjene oblika (volumena) tijela, odnosno iskrivljenje ili napuknuće, koje uglavnom nastaje uslijed nejednakih pomaka točaka. Pomaci se mjere visokopreciznim geodetskim instrumentima, dok se deformacije određuju na temelju podataka o izmjerenim pomacima.

Fotogrametrijsko snimanje

Fotogrametrijsko snimanje iz zraka i s tla - fotogrametrijsko snimanje iz zraka izvodi se mjernom kamerom uz pomoć bespilotne letjelice. Obradom snimaka dobivamo oblake točaka, 3d modele, ortofoto karte, digitalni model reljefa i digitalni model visina koji su odlična podloga za najrazličitije poslove projektiranja, prostornog uređenja i gradnje.

Lasersko skeniranje

Lasersko skeniranje je postupak snimanja prirodnih ili umjetnih objekata korištenjem 3D laserskog skenera. Skeniranjem se dobivaju oblaci točaka vrlo visoke rezolucije. Koriste se za kao podloga za izradu BIM-a, kontrolu pomaka na objektima, određivanje količina iskopa i nasipa, te razne ostale svrhe u arheologiji, arhitekturi, strojarstvu, rudarstvu, forenzici, itd.

Geodetski elaborat

Geodetski elaborat izrađuje se za evidentiranje pomorskog ili vodnog dobra, za evidentiranje, brisanje ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, evidentiranje ili promjenu podataka o načinu uporabe katastarskih čestica, evidentiranje stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica, provedbu u zemljišnoj knjizi, izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige, ispravljanje propusta u održavanju katastra, ispravljanje podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije, promjenu područja i granica katastarskih općina.

Parcelacijski elaborat

Parcelacijski elaborat za diobu ili spajanje katastarskih čestica izrađuje se za zemljišta koja su izvana granica građevinskog područja i zemljišta koja nisu građevinska.

Parcelacijski elaborat za provedbu dokumenta ili akata prostornog uređenja izrađuje se za zemljišta unutar granica građevinskog područja i građevinska zemljišta izvan granica tog područja parcelacijski elaborat se izrađuje samo na temelju dokumenata ili akata prostornog uređenja.

Geodetski projekt

Geodetskim projektom se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi ako je to potrebno, formira se građevna čestica u katastru, čije se formiranje određuje lokacijskom ili građevinskom dozvolom, te se provodi iskolčenje i evidentiranje građevine u katastru.

Geolevel - level iznad

Kombinacijom dvije različite metode snimanja, laserskim skeniranjem i aerofotogrametrijskim snimanjem u mogućnosti smo izraditi oblake točaka cijelih objekata.

Aerofotogrametrijskom metodom (kamerom na bespilotnoj letjelici) snimamo nepristupačna područja, pa se kombinacijom podataka aerofotogrametrijskog snimanja i podataka laserskog skeniranja pomoću specijaliziranih programa izrađuje jedinstveni oblak točaka iz kojeg se naknadno mogu iscrtavati razni modeli, tlocrti, presjeci, pogledi koji služe projektantima kod raznih rekonstrukcija objekata, obnove potresom oštećenih zgrada, itd.

Modeliranjem ili digitalnom obradom oblaka točaka možemo izraditi vektorske 3D modele objekata, ortofoto prikaze prirodnih ili umjetnih objekata, 2D nacrte fasada, presjeke i drugo.

Iskolčenje građevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa, odnosno osi građevine koja će se graditi, na teren unutar građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru koji izvodi ovlašteni inženjer geodezije. O iskolčenju se sastavlja zapisnik, te se izrađuje nacrt iskolčenja, koji su uz tehničko izvješće sastavni dijelovi elaborata iskolčenja. Elaborat iskolčenja se samostalno izrađuje samo ako isti nije sastavni dio glavnog, odnosno idejnog projekta.

Galerija

Obratite nam se za sva pitanja!

Djelatnici društva imaju višegodišnje iskustvo i sva potrebna ovlaštenja za obavljanje geodetskih poslova. Naš cilj je da uz stručnost i najmoderniju tehnologiju pokažemo maksimalnu kvalitetu, brzinu i fleksibilnost u rješavanju vaših problema oko nekretnina.

Imate li pitanje? Pošaljite nam upit!

Ured | Kontakt

Mobitel: +385(0)91-525-6735

Fax: +385(0)75-801-881

Adresa: Rudeška cesta 160, Zagreb

Email: info@geolevel.hr


Geolevel d.o.o.
Sjedište: Vrbani 17, 10119 Zagreb
OIB: 17741185288
Osnivač: Igor Burić
Temeljni kapital: 20.000,00 kn
IBAN: HR4724020061100797377, ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.